02 10 2017

Ventspils iedzīvotājus aicina uz sabiedrisko apspriešanu

4. oktobrī plkst. 17:30 Ventspils galvenajā bibliotēkā (2.st.), Akmeņu iela 2, PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” aicina Ventspils iedzīvotājus uz Ietekmes uz vides novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu objektam “No atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtas uzstādīšana un ekspluatācijā Talsu ielā 69, Ventspilī”

Vides pārraudzības valsts birojs 2017. gada 11. septembrī ir pieņēmis lēmumu Nr.41 par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu no atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtas uzstādīšanai un ekspluatācijai Ventspilī, Talsu ielā 69.

Paredzētās darbības ierosinātāja ir pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” (reģ. nr. 41203001052, Pils iela 12, Ventspils, LV-3601). Paredzētā darbība plānota 7300 m2 lielā zemes gabalā, kas nodalāms no pašvaldības SIA “Ventspils siltums” īpašumā esoša zemes gabala ar kadastra nr. 2700 030 0105.

Paredzētā darbība ietver reģenerācijas iekārtas uzstādīšanu un ekspluatāciju, ar nominālo ražošanas jaudu 10MW, ražojot siltumenerģiju 8MW un elektroenerģiju 1,3MW. Kā kurināmo paredzēts izmantot no atkritumiem iegūto kurināmo, līdz 21 210 tonnām gadā. Kurināmā reģenerācijai tiek izskatīti divi alternatīvi risinājumi: izmantojot slīdošās pamatnes tipa krāsns tehnoloģiju vai verdošā slāņa tehnoloģiju.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties darba laikā Ventspils pilsētas domē (Jūras ielā 36, Ventspilī) un pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” (Pils iela 12, Ventspilī), kā arī interneta mājas lapās – www.ventspils.lvwww.vlk.lv un www.geoconsultants.lv.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049 www.vpvb.gov.lv) līdz 2017gada. 11. oktobrim

[top]