Projekta 3. kārta

Projekts „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventspils reģionā III kārta – poligona „Pentuļi” infrastruktūras pilnveidošana”

Pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” līdz 2012. gada beigām turpinās īstenot projektu „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventspils reģionā II kārta – poligona „Pentuļi” infrastruktūras pilnveidošana”. Tā kā biogāzes savākšanas nozarē notiek strauja tehnoloģiju attīstība, tad šobrīd ir iespēja uzlabot Projekta II kārtā izstrādāto gāzes savākšanas sistēmu, tādējādi palielinot gāzes ieguves apjomu par 5%. Lai veiktu uzlabojumus, Pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” uzsāka projekta „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventspils reģionā III kārta – poligona „Pentuļi” infrastruktūras pilnveidošana” īstenošanu.

2011.gada 15. decembrī LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija apstiprināja projektu „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventspils reģionā III kārta – poligona „Pentuļi” infrastruktūras pilnveidošana”,un 2011.gada 16.decembrī ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju tika parakstīts Civiltiesiskais līgums.

Plānotais finansējums

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir  212 tūkst. LVL (ieskaitot PVN), kur 149 tūkst. latu ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums.

Plānotās aktivitātes

Projekta ietvaros paredzēts uzlabot sadzīves atkritumu poligona „Pentuļi” infrastruktūru, papildinot to ar gāzes tehnoloģiskās padeves iekārtām, to apsaisti, tehnoloģiskiem cauruļvadiem, sūkņiem, kompresoriem, kā arī uzstādīt gāzes tehnoloģijas procesa vadības un kontroles sistēmu un izbūvēt elektroapgādes tīklus, tādējādi paaugstinot projekta II kārtā paredzēto gāzes savākšanas daudzumu par 5% un samazinot metāna gāzes emisijas ietekmi uz apkārtējo vidi.

Plānotie ieguvumi no projekta realizācijas

  • Tiks izpildītas Padomes Direktīvas 1999/31/EK (1999. gada 26. aprīlis) par atkritumu poligoniem prasības par bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzuma samazināšanu un poligona gāzēm;
  • Papildus II kārtas projektā plānotajam gāzes ieguves apjoms tiks palielināts par 5%.

Projekta virzība

2012. gada 12. decembrī notika Ventspils reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta II un III kārtas tehniskā nodošana.