Projekta 2. kārta

Projekts „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventspils reģionā II kārta – poligona „Pentuļi” infrastruktūras pilnveidošana”

Pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” kopš 2006. gada strādā pie projekta „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventspils reģionā II kārta – poligona „Pentuļi” infrastruktūras pilnveidošana” realizācijas.

2010.gada 8.novembrī Latvijas Republikas Vides ministrija apstiprināja projektu „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventspils reģionā II kārta – poligona „Pentuļi” infrastruktūras pilnveidošana”, un 2010.gada 8.decembrī ar Vides aizsardzības un  reģionālās attīstības ministriju tika parakstīts Civiltiesiskais līgums.

Plānotais finansējums

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 4,62 miljoni LVL (ieskaitot PVN), kur 3,16 miljoni latu ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums.

Plānotās aktivitātes

Projekta ietvaros plānots uzstādīt atkritumu pārstrādes līniju, kur tehnoloģiskā procesa rezultātā iegūtu materiālu ekoloģiskā kurināmā (RDF) ražošanai un organisko vielu, no kuras var iegūt biogāzi. Paredzēts, ka biogāze ar tās sastāvā esošo metānu nonāk lāpā un tiek sadedzināta, tādējādi nepieļaujot metāna emisijas atmosfērā. Līnijas uzstādīšanas rezultātā samazinātos poligonā apglabājamo atkritumu apjoms un tiktu izpildītas Eiropas Savienības direktīvu prasības.

Plānotie ieguvumi no projekta realizācijas

  • Tiks izpildītas Padomes Direktīvas 1999/31/EK (1999. gada 26. aprīlis) par atkritumu poligoniem prasības par bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzuma samazināšanu un poligona gāzēm;
  • Tiks samazināts poligonā apglabājamo atkritumu daudzums;
  • Samazinoties apglabājamo atkritumu daudzumam, palielināsies atkritumu poligona kalpošanas laiks, kas ilgākā laika periodā neprasīs jaunas investīcijas poligona paplašināšanai.

Projekta virzība

2011.gada 1. jūnijā ar SIA „GeoConsultants” parakstīts līgums „Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība projektam „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventspils reģionā II kārta – poligona „Pentuļi” infrastruktūras pilnveidošana.

2011.gada 1.jūnijā ar pilnsabiedrību  „KONSORCIJS RTS” parakstīts apvienotais projektēšanas un būvniecības līgums „Poligona „Pentuļi” infrastruktūras pilnveidošana”.

Būvatļauja  izdota 2012.gada 28.februārī.

2012.gada  9.martā tika atzīmēti segtā kompostēšanas laukuma nojumes spāres svētki. Šobrīd ir pabeigti kompostēšanas laukuma montāžas darbi, uzklāts jumta segums un uzsākta pamatu betonēšana.

2012.gada 29.jūnijā tika atzīmēti atkritumu priekšapstrādes mehāniskā centra spāru svētki.

2012. gada 12. decembrī notika Ventspils reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta II un III kārtas tehniskā nodošana.

Par projektu

Projektu „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventspils reģionā II kārta – poligona „Pentuļi” infrastruktūras pilnveidošana” līdzfinansē Eiropas Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts”.

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Ieguldījums Tavā nākotnē!