Projekta 1. kārta

Kohēzijas (bijušais ISPA) projekts „Cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventspils reģionā”

Lai izveidotu mūsdienīgu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu atbilstoši Latvijas Republikas un Eiropas Savienības vides prasībām, Ventspils pilsētas dome un pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” jau 1998. gadā uzsāka darbu pie investīciju projekta “Cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventspils reģionā” sagatavošanas un ieviešanas.

1998./99. gadā tika izstrādāts projekta „Cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventspils reģionā” tehniski ekonomiskais pamatojums, kā arī Ietekmes uz vidi novērtējums.

2000.gadā tika izstrādāta projekta ekonomiski – finansiālā analīze un sagatavots ISPA pieteikums. Finanšu memorands par Eiropas Savienības ISPA fonda palīdzības piešķiršanu no Eiropas Komisijas puses tika parakstīts 2001. gada 15. jūnijā un no Latvijas Republikas puses – 2001. gada 20. jūlijā.

Projekta mērķi

 • izveidot mūsdienīgu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un līdz minimumam samazināt nelegālo atkritumu apglabāšanu;
 • ieviest principu “piesārņotājs maksā”;
 • iesaistīt pēc iespējas vairāk reģiona iedzīvotāju (līdz pat 100% pilsētu iedzīvotāju un 80% lauku iedzīvotāju);
 • uzlabot atkritumu reģistrāciju, lai nodrošinātu adekvātu dabas resursa nodokļa samaksu.

Lai varētu sasniegt izvirzītos mērķus, projektā ir iekļautas sekojošas aktivitātes:

 • Atkritumu poligona celtniecība (atkritumu apglabāšanas šūna, pievedceļš, administrācijas ēka, garāža, infiltrāta savākšanas sistēma u.c.).
 • 13 esošo, vides aizsardzības prasībām neatbilstošo Ventspils reģiona izgāztuvju rekultivācija un slēgšana.
 • Atkritumu savākšanas un poligona apsaimniekošanas iekārtu, tai skaitā atkritumu savākšanas konteineru piegāde.
 • 2 šķiroto atkritumu savākšanas laukumu celtniecība Ventspils pilsētā (Siguldas ielā un Jēkaba ielā).

Projekta finansējums

Projekta kopējās izmaksas ir 6 091 649 eiro bez PVN. Projekts tika finansēts no vairākiem finansu līdzekļu avotiem:

 1. Eiropas Savienības Kohēzijas (bijušais ISPA) fonda dāvinājums – 49% jeb 2 984 908 eiro;
 2. Eiropas Investīciju Bankas aizdevums – 24,51% jeb 1 491 984 eiro;
 3. Ventspils pilsētas domes līdzekļi – 16,96% jeb 1 033 046 eiro;
 4. Pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” – 9,25% jeb 563 422 eiro.
 5. ISPA uzkrātie procenti – 0,28 % jeb 17 289 eiro.

Projekta ietvaros noslēgtie līgumi

Projekta ietvaros 2002. gada 1. novembrī starp Latvijas Republikas Vides un reģionālās attīstības ministriju un „„Barry International” Limited & „Geo Consultants” Limited” tika noslēgts līgums „Projekta “Cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventspils reģionā” tehniskā uzraudzība”. Minētā līguma ietvaros konsultanti nodrošina, lai piegāžu, pakalpojumu un darbu kvalitāte atbilstu Starptautiskās inženieru federācijas FIDIC Sarkanās grāmatas noteikumu prasībām, Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
2003. gada 26. martā Ventspils pilsētas domes bezpeļņas pašvaldības uzņēmums „Labiekārtošanas kombināts” un „YIT Construction” Limited noslēdza līgumu “Jauna poligona būvniecība Pentuļos, 13 esošo izgāztuvju rekultivācija un poligona un atkritumu savākšanas iekārtu piegāde”. Līgums ietver jauna atkritumu poligona būvniecību, divu atkritumu savākšanas punktu celtniecību Ventspils pilsētā, 13 esošo Ventspils rajona izgāztuvju rekultivāciju, kā arī poligona un atkritumu savākšanas un apsaimniekošanas iekārtu piegādi.

Projekta ietvaros paveiktie darbi

2004. gada 16. janvārī tika atklāts pirmais šķiroto atkritumu savākšanas laukums Ventspils pilsētā – Siguldas ielā 8a. Šķirotajā atkritumu savākšanas laukumā iedzīvotāji (fiziskas personas) var bez maksas nodot šādus jau sašķirotus atkritumu veidus:

 • papīru,
 • koksni,
 • plastmasu,
 • stiklu,
 • metālu,
 • tekstilizstrādājumus,
 • lielgabarīta sadzīves atkritumus,
 • automašīnu akumulatorus,
 • baterijas un
 • spuldzes.

Projekta ietvaros uzņēmumam ir piegādāta arī poligona apsaimniekošanas un atkritumu apsaimniekošanas tehnika – atkritumu savākšanas mašīnas, t.sk. mašīna lielgabarīta atkritumu savākšanai, frontālais iekrāvējs, kompaktors, kā arī 6048 dažāda veida atkritumu savākšanas konteineri.

2004. gada 31. maijā tika nodots ekspluatācijā un 2004. gada 4. jūnijā Vārves pagastā tika atklāts mūsdienīgs, videi drošs, atkritumu apglabāšanas poligons „Pentuļi”, kas atbilst nacionālajām un Eiropas Savienības vides aizsardzības likumdošanas prasībām.

Poligonā izbūvētā atkritumu apglabāšanas šūna, kuras platība ir 4,3 ha, kalpos Ventspils reģiona iedzīvotājiem vismaz 15 gadus. Ja ventspilnieki aktīvi iesaistīsies šķiroto atkritumu nodošanā, jauno atkritumu apglabāšanas šūnu varēs izmantot vēl ilgāk.
Jaunā poligona tehnoloģija nodrošinās to, ka atkritumu radītais piesārņojums nenokļūs gruntsūdeņos un virszemes ūdeņos, kā arī novērsīs gaisa piesārņojumu. Poligonā ir izveidota dubultā aizsardzības sistēma, lai novērstu gruntsūdeņu piesārņošanu:

 • Atkritumu šūnas pamatne ir izklāta ar HDPE plēvi un ģeotekstilu, lai ūdens, kas uzkrājies atkritumu šūnā, nenokļūtu gruntī. Ar speciālas infiltrāta drenāžas sistēmas palīdzību tas tiks novadīts uz infiltrāta savākšanas tvertnēm un pēc tam nogādāts uz pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
 • Gadījumā, ja plēve neizturētu, izvēlētajā poligona celtniecības vietā ir biezs dabīgu mālaino nogulumu slānis (vairāk kā 10m), kas aizkavētu gruntsūdeņu piesārņošanu.

2004. gada 30. jūnijā tika slēgtas 12 esošās, vides aizsardzības prasībām neatbilstošās Ventspils reģiona izgāztuves – Jūrkalnes, Ances, Usmas, Vārves, Ugāles, Tārgales, Puzes, Užavas, Ziru, Popes, Zlēku pagastā un Piltenes pilsētā. 2004. gada 27. jūlijā tika slēgta izgāztuve „Platene”.

2004. gada 31. augustā tika nodots ekspluatācijā otrais šķiroto atkritumu savākšanas laukums Ventspils pilsētā – Jēkaba ielā 47, un 2004. gada 7. septembrī tas tika svinīgi atklāts.

Līdz ar to ir pabeigti projekta „Cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventspils reģionā” plānotie būvdarbi.