Projekts NAIK

”No atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtu  izbūve Ventspilī, Talsu ielā 69”

Mērķis. Projekta mērķis ir samazināt apglabājamo atkritumu daudzumu un attīstīt atkritumu reģenerāciju ar enerģijas atguvi no Ventspils atkritumu apsaimniekošanas reģiona teritorijā radītajiem atkritumiem. Mērķa īstenošana nodrošinās saistošo normatīvo aktu prasību atkritumu apsaimniekošanas jomā izpildi – samazinās apglabāto atkritumu apjomu, palielinās atkritumu reģenerācijas īpatsvaru, gan atkritumu apsaimniekošanas reģiona, gan valsts mērogā, kā arī nodrošinās atkritumos esošu energoresursu atgriešanu tautsaimniecības apritē kā siltumenerģiju un elektroenerģiju.

Pamatojums – Saskaņā ar Eiropas Parlamenta apstiprinātajiem noteikumiem, atkritumu apglabāšanas kā atkritumu utilizācijas metodes īpatsvars ir jāsamazina līdz 2020.gada 16. jūlijam līdz 50%, pēc 2020.gada 16.jūlija līdz 35% un līdz 2035. gadam līdz 10% no radītā sadzīves atkritumu apjoma – šāds mērķis nav sasniedzams bez atkritumu reģenerācijas iekārtu izveides. Reģenerējot atkritumus tiks pagarināts poligonā Pentuļi esošās atkritumu apglabāšanas šūnas darbības laiks. Jaunas apglabāšanas šūnas izbūvei ES vairs nepiešķir līdzfinansējumu, ja nepieciešams būvēt jaunu atkritumu apglabāšanas šūnu, tas jāveic par saviem līdzekļiem vai piesaistot kredītlīdzekļus. Jaunas šūnas izbūvei būs nepieciešams paaugstināt atkritumu apsaimniekošanas maksu. Papildus vēl jāņem vērā, ka DRN par atkritumu apglabāšanu pieaug.

Investīcijas –Projekta kopējais investīciju apjoms veido EUR 15 000 000.00 bez PVN 61.23% jeb EUR  9 184 249 KF līdzfinansējums, 38.77% jeb EUR 5 815 751 kredītlīdzekļi un uzņēmuma līdzekļi.

Plānotā iecere paredz reģenerācijas iekārtu un saistīto inženierkomunikāciju būvniecību, lai no reģenerēta no atkritumiem iegūta kurināmā ražotu siltumenerģiju un elektroenerģiju. Tehnoloģiskās iekārtas plānots izvietot slēgtā ražošanas ēkā, kurai tiks izveidots iekšējais piebraucamais ceļš, apkārtējai teritorijai nodrošinot cieto segumu.

Objekts plānots Ventspils pilsētas Z daļā, PSIA “Ventspils siltums” apsaimniekotās katlu mājas pieguļošajā teritorijā ~7300 m2 platībā. Plānots izmantot esošās katlumājas 6kV elektrotīklu pieslēgumu, ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumus, vārtus un svarus, kā arī daļu ceļu un laukumu.

NAIK reģenerācijas iekārtas nominālā ražošanas jauda paredzēta 8.5 MW, ar greifera kausa kurināmā padeves sistēmu, kustīgo ārdu kurtuvi, horizontālo boileri, tvaika siltumnesēju 40bar/400°C un enerģijas ražošanas rādītājiem koģenerācijas režīmā: 5.6MWth siltums un 1.5MWel elektrība. NAIK  reģenerācijas iekārtās tiktu sadedzināti 15 300 tonnas NAIK gadā pie siltumspējas 16MJ/kg (no  kurām 11 000 tonnas Ventspils atkritumu apsaimniekošanas reģiona, un 4 300 t no apkārtējiem reģioniem), NAIK reģenerācijas rezultātā tiks saražota siltumenerģija  un elektroenerģija.

Reģenerācijas iekārtu izveide nodrošinās, ka tādi atkritumi, kuru pārstrāde otrreizējās izejvielās nav tehnoloģiski iespējama, bet kuriem ir augsta enerģētiskā vērtība, tiks nevis apglabāti atkritumu poligonā, bet gan izmantoti enerģijas ražošanā

Realizācijas laiks

Projekta realizācijas laiks ir 2017.-2023.gada decembris.

Progress

Ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) –  2018.gada 30. oktobrī saņemts pozitīvs Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (ziņojumu izstrādāja SIA “GeoConstultants” skatīt šeit , ietekmes uz vidi ziņojuma pielikumus skatīt šeit 1-8 pielikums, 9-18 pielikums,  Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu skatīt šeit ). 2018.gada 9. novembrī Ventspils pilsētas domes un 2018. gada 15. novembrī  Ventspils brīvostas pārvaldes lēmums par paredzētās darbības akceptu.

Būvprojekta minimālajā sastāvā ir apstiprināts Ventspils būvvaldē un 2018.gada 11.novembrī izsniegta būvatļauja ar projektēšanas nosacījumiem.

2019.gada 12.aprīlī tika parakstīts līgums ar CFLA (Centrālā finanšu un līgumu aģentūra) par projekta “No atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtu izbūve Ventspilī, Talsu ielā 69” realizāciju.

Projekta ietvaros ir organizētas iepirkuma procedūras – “Būvuzraudzība un inženiertehniskā uzraudzība no atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtas izveidei Ventspilī, Talsu ielā 69” un “No atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtu piegāde un ar to saistītās infrastruktūras izveide Ventspilī, Talsu ielā 69”.

Līguma slēgšanas tiesības iepirkumam “Būvuzraudzība un inženiertehniskā uzraudzība no atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtas izveidei Ventspilī, Talsu ielā 69” ir piešķirtas personu apvienībai “LAKALME & CC3” ar piedāvāto līgumcenu EUR 394 800,00 bez PVN. Līgums noslēgts 2022.gada 27.maijā.

Atklāts konkurss “No atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtu piegāde un ar to saistītās infrastruktūras izveide Ventspilī, Talsu ielā 69” trīs reizes tika izbeigts bez rezultātiem. Atkārtotā iepirkuma procedūrā 2022. gada 3. martā piedāvājumus iesniedza Dordtech Engineering B.V. (Nīderlande), SIA MONUM (Latvija)  un Richard Kablitz GmbH (Vācija). SIA MONUM piedāvājums ar vērtēšanā iegūtiem 100 punktiem un līguma cenu 17 500 000 EUR bez PVN tika atzīts par saimnieciski visizdevīgāko, un 2022. gada 19. maijā noslēgts līgums par iekārtu projektēšanu, piegādi un būvniecību. Šobrīd tiek veikti iekārtu projektēšanas darbi. Būvniecības darbus plānots uzsākt līdz 2022. gada beigām.