10 06 2019

Sadzīves atkritumu poligonam “Pentuļi” jau 15!

2004. gada 4. jūnijā Vārves pagastā tika atklāts Latvijā pirmais mūsdienīgais sadzīves atkritumu poligons “Pentuļi” un nu jau 15 gadus tajā nonāk visi Ventspils atkritumu apsaimniekošanas reģionā savāktie sadzīves atkritumi, nodrošinot šo atkritumu apstrādi un apsaimniekošanu videi drošā veidā.

Pēdējo gadu laikā atkritumu apsaimniekošanas nozare ir strauji attīstījusies, izvirzot nākotnei arvien ambiciozākus mērķus vides aizsardzības jautājumos un veicinot atkritumu kā resursu racionālu izmantošanu.

Arī Ventspils pilsētā atkritumu apsaimniekošanas sistēma ir ievērojami mainījusies pēdējos gados – ir pilnveidota atkritumu savākšana, nodrošinot ikvienam ventspilniekam iespēju videi drošā veidā atbrīvoties no radītajiem atkritumiem, attīstīta atkritumu dalītās vākšanas sistēma, Ventspils pilsētā izveidojot 78 sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktus un divus šķiroto atkritumu savākšanas laukumus Jēkaba ielā 47 un Siguldas ielā 8a.

Tomēr lielākais ieguldījums visa Ventspils atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstībā ir mūsdienīga reģionālā sadzīves atkritumu poligona “Pentuļi” atklāšana. Tā kā poligonā notiekošās darbības iedzīvotājiem ikdienā nav redzamas, var likties, ka atkritumu apsaimniekošanas process beidzas sadzīves atkritumus izmetot konteineros un tos izvedot, tomēr atkritumu apstrāde poligonā ir viens no svarīgākajiem atkritumu apsaimniekošanas posmiem, lai novērstu atkritumu radīto piesārņojumu un nodrošinātu atkritumu izmantošanu kā resursus.

Kas ir atkritumu poligons un kādēļ bija nepieciešams to izveidot?

Pirms poligona atklāšanas Ventspils pilsētā savāktie sadzīves atkritumi nonāca vienā no 13 tolaik vēl Ventspils rajonā esošajām izgāztuvēm – “Platene”.  Lai gan termini atkritumu izgāztuve un poligons bieži vien tiek lietoti kā sinonīmi, starp tiem pastāv ļoti būtiskas atšķirības. Atkritumu izgāztuve ir teritorija, kurā notiek atkritumu apglabāšana bez vides aizsardzībai atbilstoša iekārtojuma un iespējām ierobežot tās ietekmi uz apkārtējo vidi, toties atkritumu poligons ir kontrolēta, speciāli ierīkota un aprīkota atkritumu apglabāšanas vieta, kas nerada draudus videi un cilvēku veselībai, jo ir veikti nepieciešamie vides aizsardzības pasākumi.

Izgāztuve “Platene”

 

 

 

 

 

Lai izveidotu mūsdienīgu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu atbilstoši Latvijas Republikas un Eiropas Savienības vides prasībām, Ventspils pilsētas dome un pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” jau 1998. gadā uzsāka darbu pie investīciju projekta “Cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventspils reģionā” sagatavošanas un ieviešanas.

Projekta ietvaros paveiktais:

  • atkritumu poligona celtniecība (atkritumu apglabāšanas šūna, pievedceļš, administrācijas ēka, garāža, infiltrāta savākšanas sistēma u.c.),
  • 13 vides aizsardzības prasībām neatbilstošo Ventspils reģiona izgāztuvju rekultivācija un slēgšana,
  • atkritumu savākšanas un poligona apsaimniekošanas iekārtu, tai skaitā atkritumu savākšanas konteineru iegāde,
  • 2 šķiroto atkritumu savākšanas laukumu celtniecība Ventspilī.

2004. gada 31. maijā tika nodots ekspluatācijā un 2004. gada 4. jūnijā Vārves pagastā tika atklāts mūsdienīgs, videi drošs sadzīves atkritumu poligons „Pentuļi”, kas atbilst nacionālajām un Eiropas Savienības vides aizsardzības likumdošanas prasībām. Poligona izveide vērtējama kā nozīmīgs ieguldījums vides aizsardzības nodrošināšanā un atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstībā.

SA poligons “Pentuļi” 2004. gada atklāšana

Poligonā tika izbūvēta atkritumu apglabāšanas šūna, kuras platība ir 4,8 ha, plānojot šīs šūnas darbības laiku vismaz 15 gadiem, kopumā poligona darbības laiks tika plānots 50 gadiem. Atšķirībā no izgāztuves “Platene”, jaunā poligona tehnoloģija nodrošina to, ka atkritumu radītais piesārņojums nenokļūst gruntsūdeņos un virszemes ūdeņos.

Poligons “Pentuļi” 2009. gads

 

Kādas darbības pašlaik tiek veiktas poligonā?

Kopš 2004. gada, kad tika atklāts sadzīves atkritumu poligons ”Pentuļi”, atkritumu apsaimniekošanas nozarei ir izvirzītas jaunas prioritātes – jānodrošina ne tikai atkritumu apglabāšana videi drošā veidā, bet prioritāri atkritumi jāizmanto kā resurss, pēc iespējas mazāku atkritumu daļu apglabājot. Līdz ar jaunajām prasībām, bija jāmainās arī poligonam.

Lai nodrošinātu, ka poligonā ievestie sadzīves atkritumi pēc to pieņemšanas netiktu apglabāti, bet tos varētu sagatavot un izmantot tālākai pārstrādei un reģenerācijai, pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” realizēja projektu „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventspils reģionā II un III kārta – poligona „Pentuļi” infrastruktūras pilnveidošana”. Šo projektu ietvaros ir izveidots atkritumu priekšapstrādes cehs, kur tehnoloģiskā procesa rezultātā atkritumus sadala divās frakcijās – sausā frakcija jeb neorganiskā daļa un mitrā frakcija jeb organiskā daļa. Neorganiskā daļa izmantojama par izejvielu no atkritumiem iegūta kurināmā (NAIK) ražošanai. NAIK izejmateriāls tiek nodots tālākai pārstrādei un reģenerācijai,  ievērojami samazinot apglabājamo sadzīves atkritumu apjomu. Dienā vidēji tiek apstrādāts ap 45 tonnām sadzīves atkritumu. Ieviešot atkritumu priekšapstrādi ne tikai tiek izpildītas Eiropas Savienības direktīvā noteiktās prasības par atkritumu apglabāšanas ierobežošanu, bet arī tiek pagarināts poligona darbības laiks – pēc sākotnējiem aprēķiniem pašlaik jau būtu jāveido jauna atkritumu apglabāšanas šūna, investējot būvniecībā lielus finanšu līdzekļus.

Priekšapstrādes cehs                                                                  NAIK izejmateriāls

 

Pateicoties realizētajiem projektiem, sadzīves atkritumu poligona “Pentuļi”  šūnas darbības laiks tiek pagarināts par vēl vismaz 30 gadiem.

Kādi ir atkritumu apsaimniekošanas nākotnes plāni?

Ventspils pilsētā atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība tiek plānota ilgtermiņā, plānojot jaunas infrastruktūras izbūvi vai esošās pilnveidošanu un izvērtējot plānotās darbības ietekmi uz pilsētas attīstību kopumā. Lai veidotu loģisku un ekonomiski pamatotu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstību, atkritumus reģenerējot pēc iespējas tuvāk to rašanās vietai un tādejādi samazinot arī izmešu daudzumu tos pārvadājot un turpinot samazināt apglabājamo sadzīves atkritumu apjomu, pašlaik tiek realizēts projekts NAIK reģenerācijas iekārtas izbūvei Ventspilī. Projekts NAIK ļaus atkritumus pārvērst resursā, turklāt ar pievienoto vērtību – iegūstot siltumu un elektroenerģiju, ko izmantos paši ventspilnieki.

Lai mūsu bērni un mazbērni dzīvotu nepiesārņotā un dabas resursiem bagātā vidē, ikvienam no mums jau tagad ir jāuzņemas atbildība par darbībām, ko veicam, tādēļ pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” turpinās iesākto darbu, samazinot radīto atkritumu piesārņojumu un nodrošinot atkritumu kā resursu izmantošanu.kas bija  un ir vēl pašlaik kopā ar mums šo gadu garumā un palīdz izvirzīto mērķu realizēšanā!

[top]