17 04 2019

Paraksta līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru

Šī gada 12. aprīlī pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “No atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtu izbūve Ventspilī, Talsu ielā 69” realizāciju.

Projekta mērķis ir samazināt apglabājamo atkritumu daudzumu un attīstīt atkritumu reģenerāciju ar enerģijas atguvi no Ventspils atkritumu apsaimniekošanas reģiona teritorijā radītajiem atkritumiem. Mērķa īstenošana nodrošinās saistošo normatīvo aktu prasību atkritumu apsaimniekošanas jomā izpildi – samazinās apglabāto atkritumu apjomu, palielinās atkritumu reģenerācijas īpatsvaru, kā arī nodrošinās atkritumos esošu energoresursu atgriešanu tautsaimniecības apritē kā siltumenerģiju un elektroenerģiju.

Projekta „No atkritumiem iegūtā kurināmā (NAIK) reģenerācijas iekārtu izbūve Ventspilī, Talsu ielā 69” finanšu plāna kopējais investīciju apjoms sastāda 15 000 000.00  EUR bez PVN. 61.23% investīciju apjoma jeb 9 184 249.00 EUR no attiecināmām izmaksām piešķirti no Kohēzijas fonda līdzfinansējuma, atlikušie 38.77% jeb 5 815 751.00 EUR – kredītlīdzekļi un pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” uzņēmuma līdzekļi.

Projektam ir pabeigta ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra un 2018.gada 30.oktobrī saņemts pozitīvs Vides pārraudzības valsts biroja atzinums. Plānotā iecere paredz reģenerācijas iekārtu un saistīto inženierkomunikāciju būvniecību, tehnoloģiskās iekārtas plānots izvietot slēgtā ražošanas ēkā. Reģenerācijas iekārtu izveide nodrošinās iespēju reģenerēt atkritumus, kuru pārstrāde otrreizējās izejvielās nav tehnoloģiski iespējama, bet kuriem ir augsta enerģētiskā vērtība. Vairāk informāciju par projektu iespējams iegūt: http://vlk.lv/projekts-naik/

NAIK reģenerācijas iekārtu uzstādīšanas projektēšanas darbus plānots veikt 2019. gadā, būvdarbus plānots uzsākt 2020. gada vidū, savukārt NAIK reģenerācijas iekārtas plānots nodot ekspluatācijā 2021. gada otrajā pusē.


[top]