05 06 2020

Dūkstu vijolīte sastopama netālu no sadzīves atkritumu poligona “Pentuļi”

2004. gadā Vārves pagastā ekspluatācijā tika nodots Latvijā pirmais mūsdienīgais sadzīves atkritumu poligons “Pentuļi”. Netālu no poligona esošo mežu par savu dzīvesvietu ir izraudzījusi Dūkstu vijolīte (Viola uliginosa), kas iekļauta Latvijas Sarkanās grāmatas 3. kategorijā.

Neskatoties uz mežā veiktajiem apsaimniekošanas darbiem, kas var tieši ietekmēt šīs sugas izplatību, kā arī uz  to, ka apkārt Dūkstu vijolītes izplatības areālam ir izveidojusies bieza jaunaudze un bieza augsto lakstaugu sega pretēji ierastai šīs sugas augšanas vietai – purvainām pļavām, purvu apmalēm un skrajiem slapjiem mežiem, tās izplatības areāls līdz šim nav samazinājies, kas ļauj secināt, ka poligona darbība ir videi droša un nav ietekmējusi šīs sugas populāciju.

Jau kopš 2007. gada eksperti veic Dūkstu vijolītes izplatības areāla monitoringu. Arī šogad maijā atkārtoti tika veikts šīs sugas monitorings – ekspertu galīgais ziņojums gan vēl nav saņemts, bet no apsekojuma secināms – Dūkstu vijolīte savu dzīvesvietu nav mainījusi!

Foto: https://www.latvijasdaba.lv/augi/viola-uliginosa-besser/

[top]