12 10 2018

Atbasta no atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtas izbūvi

Piektdien, 12. oktobrī Ventspils pilsētas dome pieņēma lēmumu konceptuāli atbalstīt pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” investīciju projekta „No atkritumiem iegūtā kurināmā (NAIK) reģenerācijas iekārtu izbūve Ventspilī, Talsu ielā 69” īstenošanu, nolūkā, lai  Ventspils pilsētā veicinātu dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju, kā arī veiktu prasības izpildi, ka līdz 2035. gadam visām ES dalībvalstīm jānodrošina sadzīves atkritumu poligonos apglabāto atkritumu apjoma samazināšanu līdz 10%.

Lēmums par pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” projekta finanšu plānu atbalstīšanu un Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinsējuma piesaisti, veikts, pamatojoties uz iesnieguma iesniegšanu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju”.

Projekta „NAIK reģenerācijas iekārtu izbūve Ventspilī, Talsu ielā 69” finanšu plāna kopējais indikatīvais finansējums sastāda 15 000 000.00  EUR bez PVN, tajā skaitā 9 184 249.00 EUR no attiecināmām izmaksām būs Kohēzijas fonda piešķirtais līdzfinansējums, 69 010.00 EUR pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” finansējums, savukārt, 5 746 741 EUR uzņēmuma piesaistītie kredītlīdzekļi.

Katlu mājas paredzētā darbība plānota 7300 m2 lielā zemes gabalā, kur tiks veikta  reģenerācijas iekārtas uzstādīšana un ekspluatācija, lai pēc tam ražotu gan siltumenerģiju, gan  elektroenerģiju. Līdz 21 210 tonnām gadā, kā kurināmo, paredzēts izmantot NAIK, kas uz katlu māju tiks piegādāts ar autotransportu slēgtos konteineros kā beramkrava, izslēdzot smaku izplatību. Kurināmā uzglabāšana ārpus katlu mājās ēkas telpām nav paredzēta, līdz ar to smaku izplatība apkārtējā teritorijā tiks maksimāli ierobežota. Atbilstoša dūmgāzu filtru sistēma ierobežos piesārņojošo vielu emisiju  un  smaku izplatību, kas veidosies sadedzinot NAIK. Atmosfērā emisiju izplūde būs daudzkārt mazāka, kā tradicionālajās katlu mājās, kurās tiek sadedzināta biomasa vai fosilie kurināmie, tādi, kā akmeņogles, mazuts, gāze u.c. Lai novērotu atmosfēras emisijas daudzumu, dūmgāzu sistēma tiks novērota nepārtrauktā online režīmā.

Jaunos NAIK reģenerācijas iekārtu uzstādīšanas projektēšanas darbus, plānots uzsākt 2019. gada sākumā, savukārt, būvdarbus jau 2019. gada vidū, darbības uzsākšana paredzēta 2020. gada otrajā pusē.

[top]